สมาชิก

Login เข้าสู่ระบบ
กรุณากรอกอีเมล์ หรือ เลขใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
กรุณากรอกรหัสผ่าน

สมัครสมาชิกใหม่

เพื่อสิทธิ์ในการเข้าใช้งานที่มากกว่า

ทำเนียบคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 11 วาระปี พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561

ทำเนียบคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 11 วาระปี พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561
ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง
ศาสตราจารย์นายแพทย์ภิเศก ลุมพิกานนท์ ประธาน
พลอากาศโทนายแพทย์การุณ เก่งสกุล ผู้รั้งประธาน
นายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์ รองประธาน
ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสฤกพรรณ วิไลลักษณ์ เลขาธิการ
รองศาสตราจารย์นายแพทย์เรืองศิลป์ เชาวรัตน์ รองเลขาธิการ
แพทย์หญิงสุวรรณา อัศวพิริยานนท์ เหรัญญิก
ศาสตราจารย์นายแพทย์โกวิท คำพิทักษ์ กรรมการกลาง
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร กรรมการกลาง
รองศาสตราจารย์นายแพทย์บุญศรี จันทร์รัชชกูล กรรมการกลาง
รองศาสตราจารย์นายแพทย์มงคล เบญจาภิบาล กรรมการกลาง
ศาสตราจารย์นายแพทย์วรพงศ์ ภู่พงศ์ กรรมการกลาง
นายแพทย์วิสิทธิ์ สุภัครพงษ์กุล กรรมการกลาง
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักนัน มะโนทัย กรรมการกลาง
รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุภักดี จุลวิจิตรพงษ์ กรรมการกลาง
รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุวิทย์ บุณยเวชชีวิน กรรมการกลาง
รองศาสตราจารย์นายแพทย์อรรณพ ใจสำราญ กรรมการกลาง
ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอุ่นใจ กออนันตกุล กรรมการกลาง
รองศาสตราจารย์นายแพทย์เอกชัย โควาวิสารัช กรรมการกลาง