สมาชิก

Login เข้าสู่ระบบ
กรุณากรอกอีเมล์ หรือ เลขใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
กรุณากรอกรหัสผ่าน

สมัครสมาชิกใหม่

เพื่อสิทธิ์ในการเข้าใช้งานที่มากกว่า

ทำเนียบคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 6 พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2546

ทำเนียบคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 6 พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2546
ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง
นายแพทย์กำแหง จาตุรจินดา ประธาน
แพทย์หญิงอรวรรณ คีรีวัฒน์ รองประธาน
นายแพทย์สุวชัย อินทรประเสริฐ เลขาธิการ
แพทย์หญิงวิบูลพรรณ ฐิตะดิลก รองเลขาธิการ คนที่ 1
พันเอกแพทย์หญิงทิพย์สุรีย์ นาคประสิทธิ์ รองเลขาธิการ คนที่ 2
พันตำรวจเอกนายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ เหรัญญิก
นายแพทย์เอนก อารีพรรค กรรมการกลาง
นาวาอากาศเอกแพทย์หญิงสุรีย์พร บุญจง กรรมการกลาง
นายแพทย์ภิเศก ลุมพิกานนท์ กรรมการกลาง
นายแพทย์สมภพ ลิ้มพงศานุรักษ์ กรรมการกลาง
นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง กรรมการกลาง
นายแพทย์สมเกียรติ ศรีสุพรรณดิฐ กรรมการกลาง
แพทย์หญิงสายบัว ชี้เจริญ กรรมการกลาง
นายแพทย์สมบูรณ์ คุณาธิคม กรรมการกลาง
นายแพทย์สมศักดิ์ สุทัศน์วรวุฒิ กรรมการกลาง