สมาชิก

Login เข้าสู่ระบบ
กรุณากรอกอีเมล์ หรือ เลขใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
กรุณากรอกรหัสผ่าน

สมัครสมาชิกใหม่

เพื่อสิทธิ์ในการเข้าใช้งานที่มากกว่า

ทำเนียบคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 2 พ.ศ. 2537 - 2538

ทำเนียบคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 2 พ.ศ. 2537 - 2538
ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง
นายแพทย์ประมวล วิรุตมเสน ประธาน
นายแพทย์ประธาน จินายน รองประธาน
นายแพทย์ทวีพงษ์ สุวรรณโคต เลขาธิการ
นายแพทย์กิตติพงษ์ วัยโรจนวงศ์ รองเลขาธิการ 1
พันเอกแพทย์หญิงจุไรศรี มีกังวาล รองเลขาธิการ 2
แพทย์หญิงกอบจิตต์ ลิมปพยอม เหรัญญิก
แพทย์หญิงชวนชม สกนธวัฒน์ กรรมการกลาง
นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร กรรมการกลาง
นายแพทย์ไพโรจน์ วิทูรพณิชย์ กรรมการกลาง
นายแพทย์วิรัช เจริญเอี่ยม กรรมการกลาง
นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง กรรมการกลาง
นายแพทย์สมเกียรติ ศรีสุพรรณดิฐ กรรมการกลาง
แพทย์หญิงสันทนา เจริญกุล กรรมการกลาง
นาวาอากาศเอกแพทย์หญิงสุรีย์พร บุญจง กรรมการกลาง
นายแพทย์อร่าม โรจนสกุล กรรมการกลาง