สมาชิก

Login เข้าสู่ระบบ
กรุณากรอกอีเมล์ หรือ เลขใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
กรุณากรอกรหัสผ่าน

สมัครสมาชิกใหม่

เพื่อสิทธิ์ในการเข้าใช้งานที่มากกว่า

ทำเนียบคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 7 วาระปี พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2549

ทำเนียบคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 7 วาระปี พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2549
ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง
นายแพทย์กำแหง จาตุรจินดา ประธาน
แพทย์หญิงอรวรรณ คีรีวัฒน์ รองประธาน
นายแพทย์ประทักษ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รองประธาน
แพทย์หญิงชวนชม สกนธวัฒน์ รองประธาน
แพทย์หญิงวิบูลพรรณ ฐิตะดิลก เลขาธิการ
นาวาอากาศเอกแพทย์หญิงสุรีย์พร บุญจง รองเลขาธิการ
พันตำรวจเอกนายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ เหรัญญิก
พันเอกนายแพทย์ศุภวิทย์ มุตตามระ ประธานคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ
นายแพทย์ชัยยศ ธีรผกาวงศ์ กรรมการกลาง
นายแพทย์นเรศวร สุขเจริญ กรรมการกลาง
นายแพทย์ธีระพร วุฒยวนิช กรรมการกลาง
นายแพทย์ภิเศก ลุมพิกานนท์ กรรมการกลาง
นายแพทย์วสันต์ ลีนะสมิต กรรมการกลาง
นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง กรรมการกลาง
นายแพทย์สมศักดิ์ สุทัศน์วรวุฒิ กรรมการกลาง
แพทย์หญิงสายบัว ชี้เจริญ กรรมการกลาง
นายแพทย์สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล กรรมการกลาง
นายแพทย์สุวชัย อินทรประเสริฐ กรรมการกลาง
นายแพทย์เอนก อารีพรรค กรรมการกลาง