สมาชิก

Login เข้าสู่ระบบ
กรุณากรอกอีเมล์ หรือ เลขใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
กรุณากรอกรหัสผ่าน

สมัครสมาชิกใหม่

เพื่อสิทธิ์ในการเข้าใช้งานที่มากกว่า

ทำเนียบคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 12 วาระปี พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2564

ทำเนียบคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 12 วาระปี พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2564
ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง
ศาสตราจารย์นายแพทย์ภิเศก ลุมพิกานนท์ ที่ปรึกษา
พลอากาศโทนายแพทย์การุณ เก่งสกุล ประธาน
ศาสตราจารย์นายแพทย์วิทยา ฐิถาพันธ์ ผู้รั้งประธาน
นายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์ รองประธาน 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ณัฐพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองประธาน 2
รองศาสตราจารย์นายแพทย์อรรณพ ใจสำราญ เลขาธิการ
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพรพิมล เรืองวุฒิเลิศ เหรัญญิก
ศาสตราจารย์นายแพทย์กำธร พฤกษานานนท์ กรรมการกลาง
ศาสตราจารย์นายแพทย์โกวิท คำพิทักษ์ กรรมการกลาง
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ กรรมการกลาง
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฐิติมา สุนทรสัจ กรรมการกลาง
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร กรรมการกลาง
รองศาสตราจารย์นายแพทย์พัญญู พันธ์บูรณะ กรรมการกลาง
ศาสตราจารย์นายแพทย์วรพงศ์ ภู่พงศ์ กรรมการกลาง
นายแพทย์วิสิทธิ์ สุภัครพงษ์กุล กรรมการกลาง
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักนัน มะโนทัย กรรมการกลาง
ศาสตราจารย์แพทย์หญิงศิริวรรณ ตั้งจิตกมล กรรมการกลาง
นายแพทย์โอฬาริก มุสิกวงศ์ กรรมการกลาง