สมาชิก

Login เข้าสู่ระบบ
กรุณากรอกอีเมล์ หรือ เลขใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
กรุณากรอกรหัสผ่าน

สมัครสมาชิกใหม่

เพื่อสิทธิ์ในการเข้าใช้งานที่มากกว่า

ทำเนียบคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 9 วาระปี พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555

ทำเนียบคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 9 วาระปี พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555
ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง
นายแพทย์สมบูรณ์ คุณาธิคม ประธาน
นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย รองเลขาธิการ คนที่ 1
พันเอกนายแพทย์ศุภวิทย์ มุตตามระ รองเลขาธิการ คนที่ 2
นายแพทย์สมภพ ลิ้มพงศานุรักษ์ เลขาธิการ
นายแพทย์วิสิทธิ์ สุภัครพงษ์กุล รองเลขาธิการ
พลอากาศตรีแพทย์หญิงสุภัชชา ชาญวิเศษ เหรัญญิก
พันเอกแพทย์หญิงเยาวนา ธนะพัฒน์ ประธานคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ
นายแพทย์กำธร พฤกษานานนท์ กรรมการกลาง
นายแพทย์จตุพล ศรีสมบูรณ์ กรรมการกลาง
แพทย์หญิงฐิติมา สุนทรสัจ กรรมการกลาง
นายแพทย์ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ กรรมการกลาง
นายแพทย์วิทยา ฐิถาพันธ์ กรรมการกลาง
นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง กรรมการกลาง
นายแพทย์เสวก วีระเกียรติ กรรมการกลาง
นายแพทย์สุภักดี จุลวิจิตรพงษ์ กรรมการกลาง
นายแพทย์อภิชาติ จิตต์เจริญ กรรมการกลาง
นายแพทย์เอกชัย โควาวิสารัช กรรมการกลาง