สมาชิก

Login เข้าสู่ระบบ
กรุณากรอกอีเมล์ หรือ เลขใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
กรุณากรอกรหัสผ่าน

สมัครสมาชิกใหม่

เพื่อสิทธิ์ในการเข้าใช้งานที่มากกว่า

ทำเนียบคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 8 วาระปี พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2552

ทำเนียบคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 8 วาระปี พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2552
ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง
นายแพทย์สุวชัย อินทรประเสริฐ ประธาน
แพทย์หญิงชวนชม สกนธวัฒน์ รองเลขาธิการ คนที่ 1
นายแพทย์ประทักษ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รองเลขาธิการ คนที่ 2
นายแพทย์สมบูรณ์ คุณาธิคม เลขาธิการ
นายแพทย์ชัยยศ ธีรผกาวงศ์ รองเลขาธิการ
พลอากาศตรีแพทย์หญิงสุภัชชา ชาญวิเศษ เหรัญญิก
พลอากาศตรีนายแพทย์การุณ เก่งสกุล ประธานคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ
นายแพทย์ธีระพร วุฒยวนิช กรรมการกลาง
นายแพทย์นเรศวร สุขเจริญ กรรมการกลาง
พันเอกแพทย์หญิงเยาวนา ธนพัฒน์ กรรมการกลาง (พ.ศ. 2551 – 2552)
นายแพทย์วสันต์ ลีนะสมิต กรรมการกลาง
แพทย์หญิงวิบูลพรรณ ฐิตะดิลก กรรมการกลาง
นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย กรรมการกลาง
นายแพทย์สมศักดิ์ สุทัศน์วรวุฒิ กรรมการกลาง
แพทย์หญิงสายบัว ชี้เจริญ กรรมการกลาง
นายแพทย์สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล กรรมการกลาง
นายแพทย์เอกชัย โควาวิสารัช กรรมการกลาง
นายแพทย์เอนก อารีพรรค กรรมการกลาง